ผู้จำหน่ายประกันภัยครบวงจร

คำนวณประเภทรถยนต์ และประเภทกรมธรรม์ของรถยนต์ โดยกรอกข้อมูลดังนี้ ดังนี้

ชื่อ
*
นามสกุล
*
เบอร์โทรศัพท์
*
Email
*
Facebookบริการทะเบียนรถยนต์

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด


บริการงานทะเบียนรถยนต์ทุกประเภท

รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถ พ.ร.บ. ขนส่งฯ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งรถต่างจังหวัด ที่มีความประสงค์จะโอนเข้ากรุงเทพฯ

ท่านเคยมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่

1. ไม่รู้ขั้นตอนงานทะเบียนรถ
2. ไม่มีเวลามาดำเนินการ
3. เอกสารไม่ครบ หรือ สูญหาย
4. รถดัดแปลงหรือรถแต่ง รถผิดประเภท ตรวจรถแล้วไม่ผ่านต้องแก้ไข ฯลฯ

กรณีรถติดไฟแนนซ์ที่ไม่มีสมุดเล่มทะเบียนรถ สามารถแจ้งดำเนินการต่อภาษี เปลี่ยนเชื้อเพลิง เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนสี ฯลฯ ได้ทุกจังหวัดบริการทะเบียนรถยนต์

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด


รายการ
เอกสารที่ใช้
หมายเหตุ
1. จดทะเบียนย้ายรถออกจากพื้นที่
* รถจักรยานยนต์
* รถยนต์
* เล่มทะเบียน
* หนังสือมอบอำนาจ
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* สำเนาบัตรประชาชน
 
2. จดทะเบียนย้ายรถเข้าพื้นที่
* รถจักรยานยนต์
- ค่าย้ายเข้า
- ค่าตรวจสอบ
* รถยนต์
- ค่าย้ายเข้า
- ค่าตรวจสอบ
1. เล่มทะเบียน
2. หนังสือมอบอำนาจ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
 
3. เปลี่ยนป้าย
* รถยนต์
* รถจักรยานยนต์
* เล่มทะเบียน
* หนังสือมอบอำนาจ
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* สำเนาบัตรประชาชน
 
4. จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล/ที่อยู่
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* สำเนาบัตรประชาชน
* ใบแจ้งการเปลี่ยน
 
5. แจ้งป้ายหาย
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* สำเนาบัตรประชาชน
* ใบแจ้งความ
 
6. จดทะเบียนโอนรถ
* รถจักรยานยนต์
- ค่าโอน
- ค่าตรวจ
- ค่าอากร ( รถ 1-5 ปี อากร 250 บาท)
* รถยนต์
- ค่าโอน
- ค่าตรวจ
- ค่าอากร (ซื้อขาย 10,000 ละ 50 บาท)
1. เล่มทะเบียน (ผู้ถือกรรมสิทธิ์เซ็นในเล่ม)
2. ชุดโอน *ใบโอน 1 ใบ (ผู้โอนและผู้รับโอนเซ็น) ใบมอบอำนาจ 2ใบ (ผู้โอน 1ใบ,ผู้รับโอน 1 ใบ)
3. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้โอนและผู้รับโอน)
สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้โอนและผู้รับโอน) *กรณีทะเบียนบ้านผู้รับโอนอยู่ต่างจังหวัดจะ ต้องใช้ทะเบียนที่อยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อแจ้งจอด และใช้รถต้องมีรายเซ็นยินยอมของเจ้าบ้าน พร้อมเอกสาร
5. ขูดเลขตัวถัง / เลขเครื่องอย่างละ 3 ชุด
6. โอนจากบริษัทเป็นบุคคลธรรมดา เพิ่มเอกสาร
* ใบรับรองบริษัทฯ
* ใบกำกับภาษี และ ใบเสร็จรับเงินการซื้อขาย
การคิดอากร
ราคาซื้อ หาร 200 = อากร รถตู้,กระบะให้ใช้รูปถ่าย หน้า / ข้าง / หลัง รถประกอบนอก
ต้องนำรถเข้าตรวจที่ขนส่ง รถที่ต้องนำเข้าตรวจขนส่ง - HONDA ทุกรุ่น

ยกเว้น

- HONDA CITY
- NISSAN เซอร์ฟิโร่
- BENZ ทุกรุ่น
7. จดทะเบียนเปลี่ยนเครื่อง
* รถจักรยานยนต์
- เปลี่ยนเครื่อง
* รถยนต์ (เก๋ง)
- เปลี่ยนเครื่อง
- ตรวจรถ
* รถยนต์ (กระบะ)
- เปลี่ยนเครื่อง
- ตรวจรถ
1. เล่มทะเบียน
2. ใบเสร็จการเปลี่ยนเครื่อง ต้องเป็นชื่อเจ้าของเล่ม
3. หนังสือมอบอำนาจ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. ขูดเลขตัวถัง / เลขเครื่อง อย่างละ 3 ชุด
 
8. จดทะเบียนเปลี่ยนสี
* รถจักรยานยนต์
- เปลี่ยนสี
- ตรวจรถ
* รถยนต์
- เปลี่ยนสี
- ตรวจรถ
1. เล่มทะเบียน
2. ใบเสร็จการเปลี่ยนสี (ไม่เกิน 15 วัน)
3. หนังสือมอบอำนาจ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. ขูดเลขตัวถัง / เลขเครื่อง อย่างละ 3 ชุด
 
9. แจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิง 10. แจ้งติดตั้งหลังคา 11. ขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี