ผู้จำหน่ายประกันภัยครบวงจร

คำนวณประเภทรถยนต์ และประเภทกรมธรรม์ของรถยนต์ โดยกรอกข้อมูลดังนี้ ดังนี้

ชื่อ
*
นามสกุล
*
เบอร์โทรศัพท์
*
Email
*
Facebook

รับจัดไฟแนนข์รถยนต์

ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
4. เอกสารอื่นๆตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ขอควรระวังในการขอสิ้นเชื่อ

1. ลูกค้า จะต้องได้รับ คู่ฉบับหนังสือสัญญาเช่าซื้อ จากทางบริษัทผู้ให้บริการ ทุกครั้งที่ใช้บริการสินเชื่อ กรณีที่ทางบริษัทนั้นๆบ่ายเบี่ยงหรือไม่ยินยอมที่จะให้คู่ฉบับหนังสือสัญญา เช่าซื้อเป็นหลักฐาน ให้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการทำผิดกฎหมายการเช่าซื้อซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น อาจทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายได้

2. กรณีปิดก่อนกำหนด ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับ ส่วนลดดอกเบี้ยของสัญญาเช่าซื้อ 50% ทุกครั้งไป กรณีที่ทางบริษัทนั้นๆไม่ลดส่วนลดตรงนี้ให้ ลูกค้าสามารถร้องเรียนไปยัง สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้

3. กรณีสัญญาเช่าซื้อ จะมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งลูกค้าจะได้รับใบเสร็จที่แสดงการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งจำนวนเงินในส่วนนี้จะต้องถูกส่งไปยังกรมสรรพากรทุกกรณีไป ดังนั้นถ้าลูกค้าไม่ได้รับใบเสร็จใดๆที่แสดงถึงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นั้น แสดงว่าธุรกรรมนั้นๆที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการเข้าข่ายการ หลีกเลี่ยงการเสียภาษีที่ถูกต้อง ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะร้องขอข้อชี้แจ้งจากทางบริษัทนั้นๆได้

4. ใน การโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน จะต้องถูกโอนเป็นชื่อบริษัทที่ให้บริการเท่านั้น กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ระบุในเล่มทะเบียนรถหรือในหนังสือสัญญาเงินกู้ ไม่ได้ระบุเป็นชื่อ นิติบุคคลของบริษัทนั้นๆ ที่ลูกค้าเข้าไปใช้บริการ ให้ลูกค้าตั้งข้อสงสัยว่า การโอนสิทธิ์นั้นอาจเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงกฎหมาย และอาจทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายได้

5. การ เก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่สามารถเรียกเก็บเกินจากที่กำหนดได้ ซึ่งแต่ละบริษัทนั้นเรียกเก็บอาจจะไม่เท่ากัน แต่จะต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั้นๆได้ ทุกครั้งไป

รายละเอียด เพิ่มเติมติดต่อ บริษัทยูพีดี โบรคเกอร์
โทร 0-2540-4444 แฟกซ์ 0-2540-4455 | E-mail updsale@gmail.com