ผู้จำหน่ายประกันภัยครบวงจร

คำนวณประเภทรถยนต์ และประเภทกรมธรรม์ของรถยนต์ โดยกรอกข้อมูลดังนี้ ดังนี้

ชื่อ
*
นามสกุล
*
เบอร์โทรศัพท์
*
Email
*
Facebook

ตรวจสภาพรถ ตรอ.
รถตรวจสภาพ มอเตอร์ไซต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
ตรวจสภาพรถ ตรอ. 60 บ. 200 บ. 200 บ. 200 บ.

รายละเอียด เพิ่มเติมติดต่อ บริษัทยูพีดี โบรคเกอร์
โทร 0-2540-4444 แฟกซ์ 0-2540-4455 | E-mail updsale@gmail.com


สถานตรวจสภาพรถเอกชนของเรา

ตรอ.

การตรวจสภาพรถยนต์-รถจักรยานยนต์ก่อนเสียภาษีประจำปี
ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ.
มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและลดมลภาวะอันเกิดจากรถ รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน โดยกำหนดให้ รถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปและรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป จะต้องผ่านการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน จึงจะสามารถต่อภาษีประจำปีได้ ปัจจุบันการตรวจสภาพรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน จะเป็นรูปแบบใหม่ คือ เพิ่มการทดสอบระบบห้ามล้อและศูนย์ล้อ โดยเก็บค่าบริการตรวจสภาพรถยนต์ในราคา 200 บาท สำหรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ. ที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องทดสอบจะให้บริการตรวจสภาพรถได้ เฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้น

รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
- รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
- รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป

ระยะเวลาที่ต้องนำรถไปตรวจสภาพ

การตรวจสภาพรถ เจ้าของสามารถนำรถไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี

อัตราค่าตรวจสภาพ

รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 200 บาท
ในการไปติดต่อกับสถานตรวจสภาพรถให้เจ้าของรถนำรถและสมุดคู่มือทะเบียนรถหรือสำเนาไปแสดง

เวลาเปิดทำการ

เปิดให้บริการตรวจสภาพรถทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นนักขัตฤกษ์สงกรานต์-ปีใหม่)